مجسمه سنگی کشتی گیرها M231

قیمت اصلی 95,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 87,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی زن یونانی M232

قیمت اصلی 65,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 60,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی سردیس زن مصری M233

قیمت اصلی 55,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی تندیس پادشاه شهریار M234

قیمت اصلی 35,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی ابوعلی سینا M235

قیمت اصلی 95,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 77,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی پادشاه ساسانی M236

قیمت اصلی 550,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 490,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی زن کولی M237

قیمت اصلی 55,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 49,000,000 تومان است.

مجسمه سردیس پهلوان پوریا M238

قیمت اصلی 15,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,000,000 تومان است.

پلاک سنگ پادشاه مصر M239

قیمت اصلی 25,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی سردیس زن M240

قیمت اصلی 45,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 39,000,000 تومان است.

مجسمه شیر سنگی M241

قیمت اصلی 24,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی سردیس تفکر M242

قیمت اصلی 24,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,000,000 تومان است.