مجسمه سنگی سردیس تفکر M242

قیمت اصلی 24,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 18,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی حضرت موسی M243

قیمت اصلی 29,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی دختران رقصنده M244

قیمت اصلی 85,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 79,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی سردیس زن مصری M245

قیمت اصلی 49,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000,000 تومان است.

مجسمه سردیس مورچه M246

قیمت اصلی 29,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی آغوش مادر M247

قیمت اصلی 760,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 725,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی سردیس باستانی M248

قیمت اصلی 25,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,500,000 تومان است.

مجسمه سنگی سرباز جنگو M249

قیمت اصلی 380,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 355,000,000 تومان است.

مجسمه سنگی زن یونان باستان روشنایی M250

قیمت اصلی 425,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 417,000,000 تومان است.