سنگ پله ، سنگ پاگرد ، سنگ پلکان ، سنگ پله ساختمان ، سنگ پله مناسب ، خرید سنگ

مناسب ترین سنگ پله و سنگ پاگرد ساختمان کدام است؟

برترین مورد برای برگزیدن سنگ پله و سنگ پاگرد ، سنگ گرانیت است. این سنگ حاوی مقاومت خیلی زیادی است. بعضی افراد به دلیل قیمت زیاد گرانیت در پلکان مرمریت درجه 2 را به کار می برند که این مورد را اشتباه بزرگی به حساب می آوریم. اما با این وجود انواعی از مرمریت ها مانند مرمریت خوی، خوبسنگان، صلصالی، کوثر، ...

ادامه مطلب